Odgovori

Šta je sirat-ćuprija? / Može li čovjek činiti grijehe i pravdati se kaderom?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
PITANJE: Šta je sirat-ćuprija?
 
ODGOVOR:  Sirat-ćuprija je most iznad Džehennema koji vodi do Dženneta. Ljudi će prelaziti preko sirat-ćuprije shodno djelima koja su činili na dunjaluku. Uzvišeni Allah kaže: “I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao!” Šejhul-islam Ibn Tejmijja kaže: “Što se tiče ajeta: ‘I svaki od vas će do njega stići’, protumačio ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom hadisu koji od Džabira bilježi Muslim u Sahihu i u kojem se kaže da se radi o prelasku preko sirat-ćuprije.” U drugom djelu imam Ibn Tejmijja kaže: “Allah nas je obavijestio da će svi ljudi morati preći sirat-ćupriju, ali će Allah spasiti vjernike. Uzvišeni kaže: ‘Zatim ćemo spasiti vjernike, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.’ ”

Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisujući Sudnji dan, između ostalog, rekao: “Zatim će biti postavljen most (sirat-ćuprija) iznad Džehennema.” “A kakav je to most, Allahov Poslaniče?”, upitali su ashabi. “To je mjesto poskliznuća i padova. Na njemu će biti kuke, željezni kukasti štapovi i bodlje koje sliče jednoj vrsti velike biljke s kukastim trnjem što raste u Nedždu i zove se sa‘dan. Neki će vjernici prelaziti preko njega brzinom pogleda, neki brzinom munje, neki brzinom vjetra, a neki brzinom rasnih konja i deva. Jedni će se spasiti netaknuti, drugi izgrebani, a treći će biti oboreni u džehennemsku vatru, i tako sve dok posljednji od njih ne prijeđe. Taj će, čak, biti vučen”, odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Imam Ebu Hasan el-Eš’ari rekao je: “Učenjaci su jednoglasni u mišljenju da je sirat-ćuprija zapravo most pružen preko Džehennema, preko kojeg će ljudi prelaziti shodno svojim djelima, a vremenski period za prelaženje preko tog mosta ovisit će o njihovim djelima.” A Allah najbolje zna!
_________________

PITANJE: Može li čovjek činiti grijehe i pravdati se kaderom?
 
ODGOVOR: Iako je Uzvišeni Allah odredio šta će ljudi činiti, nije ih prisilio da rade zabranjena djela. Naprotiv, čovjek ima slobodnu volju da odabere između pokornosti i nepokornosti, te će, shodno svojim postupcima, biti nagrađen ili kažnjen. Allahova odredba vezana je za Njegovo apsolutno znanje, a nikako za prisilu na činjenje dobrih ili loših djela. Kada bi bilo prihvatljivo pravdanje kaderom, tada objavljivanje knjiga i slanje poslanika ne bi imalo svoju svrhu.
Zatim, nemoguće je da Milostivi Gospodar zabrani određeno djelo, a onda prisili roba da ga čini i naposljetku ga kazni zbog toga. Uzvišeni Allah kaže: “Onoga koji zaniječe Allaha, nakon što je u Njega vjerovao – osim ako na to bude primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri – čeka Allahova kazna. One kojima se nevjerstvo bude mililo stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika.” U navedenom ajetu napravljena je jasna razlika između prisile i vlastitog, dobrovoljnog izbora.
Pravdanje kaderom zbog počinjenih grijeha bila je praksa mnogobožaca. Svevišnji Allah kaže: “Oni koji Njemu druge smatraju ravnim govore: ‘Da je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci naši, pored Allaha, nikome klanjali i ne bismo, bez Njegove volje, ništa zabranjenim smatrali.’ Tako su isto i o¬ni prije njih postupali. A zar su poslanici bili dužni što drugo već da jasno obznane?” U drugom ajetu Uzvišeni Allah kaže: “Mnogobošci će govoriti: ‘Da je Allah htio, mi ne bismo druge Njemu ravnim smatrali, a ni preci naši, niti bismo išta zabranjenim učinili.’ Tako isto su o¬ni prije njih poricali, sve dok Našu kaznu nisu iskusili. Reci: ‘Imate li kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite.’”

Imam Ibn Hazm rekao je: “Niko nema pravo da se (za ono što učini) pravda Allahovom odredbom, ni na ovom ni na budućem svijetu.” Šejhul-islam Ibn Tejmijja kaže: “Sljedbenici svih religija i razumom obdareni ljudi jedinstveni su u mišljenju da je ništavno pravdanje Allahovom odredbom.” U drugom djelu Ibn Tejmijja kaže: “Kada je riječ o činjenju grijeha, niko se ne može pravdati kaderom. Ovo je predmet jednoglasnog mišljenja kako među muslimanima tako i među pripadnicima drugih religija i razumom obdarenim ljudima. Kada bi ovo opravdanje bilo validno, tada bi ljudi mogli činiti šta žele: prolijevati nevinu krv, bespravno otuđivati imovinu drugih ljudi i činiti raznorazne nerede po Zemlji.”

Negirajući bilo kakvo opravdanje nakon slanja poslanikā, Uzvišeni Allah kaže: “O poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanikā ne bi nikakvog opravdanja pred Allahom imali. A Allah je silan i mudar.” A Allah najbolje zna!

Dr Safet Kuduzović
 
 
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta