Kur'an

31 Kur’anska dova koja će umiriti tvoje srce

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pred nama je 31 dova iz Časnog Kur’ana – iskoristimo ove dove najbolje što znamo inšallah, jer dova je ibadet i najjače oružje vjernika. Allah Uzvišeni kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.” (El Bekare, 186), „Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!’” (El Mu’min, 60)

 1. „Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš!“ (El Bekare, 127)
 2. „Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!“ (El Bekare, 201)
 3. „Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!“ (El Bekare, 286)
 4. „Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!“ (Ali Imran, 8)
 5. „Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju!’“ (Ali Imran, 16)
 6. „…“Gospodaru moj’ – reče – ‘podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!“ (Ali Imran, 38)
 7. „Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!“ (Ali Imran, 53)
 8. „Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!“ (Ali Imran, 147)
 9. „Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!“ (Ali Imran, 194)
 10. „Gospodaru moj, daruj mi porod čestit.“ (Es Saffat, 100)
 11. „Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište.“ (El Furkan, 65-66)
 12. „Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!“ (El Furkan, 74)
 13. „Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!“ (El Enbija, 87)
 14. „Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si jedini vječan!“ (El Enbija, 89)
 15. „Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!“ (El Enbija, 89)
 16. „Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!“ (El Hašr, 10)
 17. „Gospodaru naš, daj nam Tvoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost.“ (El Kehf, 10)
 18. „Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!“ (Ta-Ha, 114)
 19. „Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!“ (El Mu’minun, 97-98)
 20. „Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!“ (El Mu’minun, 118)
 21. „Gospodaru moj, ja sam sâm sebi zlo nanio, oprosti mi!“ (El Kasas, 116)
 22. „Gospodaru moj, pomozi mi protiv naroda grješnog!” (El ‘Ankebut, 30)
 23. „Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći i učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati…” (Eš Šu’ara,83-85)
 24. „Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!“ (En Neml, 19)
 25. „Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo – one koji su bili dobri, Ti si, uistinu, silan i mudar.“ (Gafir, 8-9)
 26. „Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu, Gospodaru naš, Ti usliši molbu moju! Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeljima mojim, i svim vjernicima – na Dan kad se bude polagao račun!“ (Ibrahim, 40-41)
 27. „O Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zaštitnik moj i na ovome i na onome svijetu; daj da umrem kao musliman i pridruži me onima koji su dobri!“ (Jusuf, 101)
 28. „Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!“ (Nuh, 28)
 29. „Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!“ (El Isra, 24)
 30. „Gospodaru moj, učini da umrem, a da si Ti zadovoljan mnome i učini da iz mrtvih ustanem, a da si Ti zadovoljan mnome, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći!“ (El Isra, 80)

*Napomena – ovo su samo neke od mnogobrojnih dova koje se nalaze u Kur’anu

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta