Dove i zikr

Da li biste voljeli da meleki prepoznaju vaš glas/dovu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Svima nama je poznata priča o poslaniku Junusu, a.s., kako ga je progutao kit, kako je dozivao Allaha iz stomaka kita… i kako ga je Allah spasio. Međutim, da li znate šta su meleki rekli kada su čuli da poslanik Junus, a.s., doziva Allaha moleći Ga za pomoć? Meleki su rekli: „Poznat glas, od poznatog roba, sa nepoznatog mjesta.“ Subhanallah. Meleki su zapravo prepoznali glas poslanika Junusa, a.s. Kako je to moguće?

Poslanik Junus, a.s., je bio od onih koji su uvijek veličali Allaha, s.v.t. On je bio zauzet zikrom, sjećajući se Allaha u vremenima olakšice i poteškoća. On je bio od onih koji su dovili za sve i svašta. Toliko da kada se našao unutar kitovog stomaka i molio Allaha za pomoć, meleki su prepoznali njegov glas. Zar vi ne biste voljeli da budete poput poslanika Junusa, a.s.? Zar ne biste voljeli da meleki prepoznaju vaš glas? Jednostavno je… uposlite svoj jezik zikrom, dovom i tevbom!

Napisao: Muhammed eš-Šerif
Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

_____________________________________

Zikr

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Hoćete li da vas obavijestim o najboljem djelu koje je najodabranije kod vašeg Gospodara i na najvišem stepenu, koje vam je bolje od udjeljivanja zlata i srebra, i bolje od sukoba s neprijateljem u kojem biste ih vi ubijali, a i oni vas?” “Svakako!”, odgovoriše oni. On reče: “Spominjanje (zikir) Uzvišenog Allaha.” (Tirmizi, sahih)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Ja sam uz mišljenje Moga roba o Meni. Ja sam s njim kada Mi zikir čini (spominje), pa ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi, a ako Me spomene u skupini, Ja ga spomenem u boljoj skupini.’” (Buhari i Muslim)

Od Abdullaha b. Busre, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek rekao: “O, Allahov Poslaniče, zaista mi je puno propisa islama, pa mi kaži nešto što ću uvijek (moći) izvršavati.” On mu je rekao: “Neka ti je jezik stalno vlažan od zikra (spominjanja) Allaha.” (Tirmizi, hasen)
_____________________________

Riječi koje su najvredniji zikr – ovim riječima posvetite posebnu pažnju

• Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa, alejhis-selam, rekao je: ‘Gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću Te spominjati i čime ću Ti se obraćati.’ Uzvišeni Allah mu reče: ‘Reci: LA ILAHE ILLALLAH (nema boga osim Allaha).’ Musa, alejhis-selam, reče: ‘Gospodaru moj, svi Tvoji robovi izgovaraju ovo.’ Uzvišeni Allah reče: ‘Reci: LA ILAHE ILLALLAH.’ Musa, alejhis-selam, reče: ‘Želio bih da mi daš nešto posebno za mene.’ Uzvišeni Allah reče: ‘O, Musa, kada bi svi stanovnici sedam nebesa i sedam zemalja stali na jedan tas vage, a LA ILAHE ILLALLAH na drugi tas – pretegle bi (ove riječi)!’” (Sahih Ibn Hibban, br. 6218, Mustedrek, br. 1936, Sunen Nesai el-Kubra, br. 10670, 10980, Hil’jetul-evlija, 8/328)

• Od Ebu Zerra, raadijallahu anhu, prenosi se da je rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, poduči me djelu koje će me približiti Džennetu, a udaljiti od Džehennema.” Poslanik reče: “Kada počiniš kakav grijeh, učini i jedno dobro djelo, jer se dobro djelo nagrađuje od deset puta pa naviše.” Upitah: “Allahov Poslaniče, je li LA ILAHE ILLALLAH od dobrih djela?”, a on odgovori: “LA ILAHE ILLALLAH je najbolje od dobrih djela!” (Ibn Munzir, Ibn Ebu Hatim, Ibn Merdivejh, Tefsirul-Taberi, 5/415, Tefsirul-Kurtubi, 13/218)

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “LA ILAHE ILLALLAH – su riječi koje ne ostavljaju grijeha a da ga ne obrišu, i nema boljeg djela od njih!” (Sunen Ibn Madža, br.3797, El-Mustedrek, br. 1893)

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada bi nebesa i Zemlja, sa svim što je između njih, bili gvožđe, a čovjek izgovorio: LA ILAHE ILLALLAH – (ove riječi) probile bi sve to gvožđe sve dok ne bi doprle do Uzvišenog Allaha!” (Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6750)
________________________________________________

Riječi zbog kojih se otvaraju nebeska vrata kako bi Allah pogledao u onoga koji ih je izgovorio

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjek neće izgovoriti: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – iskreno, iz dna duše, potvrđujući srcem svoje izgovaranje – a da se neće pootvarati sva nebeska vrata kako bi Uzvišeni Allah pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga pogleda Uzvišeni Allah, dat će mu ono što traži!” (Sunen Nesai el-Kubra, br. 9856)

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko u jednom danu stotinu puta izgovori: La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela, a izbrisano stotinu loših, i niko ne može ništa bolje uraditi izuzev onoga ko to više puta izgovori!” (Muvetta, br. 488; muttefekun alejhi)
_________________________________________

Allahu najdraže riječi, koje će biti najvrednije djelo na Sudnjem danu i koje brišu grijehe pa makar ih bilo kao morske pjene

• Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mi je: ‘Hoćeš li da ti kažem koje su riječi najdraže Allahu? Zaista su Allahu najdraže riječi: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI – Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah.” (Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ujutro i navečer prouči stotinu puta SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI – niko na Sudnjem danu neće imati bolje djelo od njega, osim onoga ko isto prouči ili još više.” (Muslim)

• Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: “Ko u toku jednog dana izgovori stotinu puta: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI – Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah – oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)
______________________________________

Riječi koje donose hiljadu dobrih djela, a brišu hiljadu loših

• Od Ebu Seida, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Da li neko od vas može da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?” Jedan od prisutnih upita: “A kako da neko od nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?” Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Onaj ko u toku dana stotinu puta izgovori: SUBHANALLAH, bit će mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka.” (Sahihu Muslim, Poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)
________________________________________

ESTAGFIRULLAH – riječi kojima će se čovjek jako obradovati na Sudnjem danu ako ih bude imao mnogo u knjizi svojih djela

• Od Abda b. Besera, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Blago onome ko na Sudnjem danu na svojoj ploči (knjizi svojih djela) bude našao upisano mnogo istigfara.’” (Bilježi ga El-Munziri, a šejh Albani hadis je ocijenio kao sahih u Sahih et-tergib ve-terhib, 2/125)

• “Ko bude stalno učio istigfar, Allah će mu pokazati izlaz iz svake situacije, otklonit će mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada.” (Ebu Davud i Ibn Madža)
_________________________________________

Riječi koje su vrednije od čitavog dunjaluka, koje su štit od Vatre i koje će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi) na Sudnjem danu

• Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Da kažem: SUBHANALLAH, VEL-HAMDU LILLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU EKBER, draže mi je od svega što Sunce obasjava (dunjaluka).” (Sahihu Muslim, 4/564)

• Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ashabima: “Uzmite svoje štitove (oklope)!” Ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče, dokle je neprijatelj stigao?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori im: “Ne, nije neprijatelj, nego recite: SUBHANALLAH, VEL-HAMDU LILLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU EKBER, jer će ove riječi doći na Sudnjem danu kao štit od Vatre i trajno dobro djelo.” (Hakim, El-Mustedrek, 1/541; Nesai, Sunenul-Kubra, 6/212)

• Prenosi se od Ebu Seleme, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uh, Uh!”, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu: SUBHANALLAH, VEL-HAMDU LILLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU EKBER, i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.” (Nesai, Sunenul-Kubra, 6/50; Ibn Hibban, Sahih, 3/114; Hakim, El-Mustedrek, 1/511. Za ovaj je hadis Hakim rekao da je sahih, a to je potvrdio imam Zehebi)
__________________________________________

Riječi koje su drage Uzvišenom Allahu

• Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-‘AZIM.” (Sahihu Muslim, Poglavlje o zikru, dovi i tevbi, br. hadisa 2694)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta