Predznaci Sudnjeg dana

Da li je Sudnji dan blizu? / Nastup Kijametskog dana

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Da li se približilo nastupanje Sudnjeg dana s obzirom da većina ljudi našeg vremena čini mnoge grijehe?

ODGOVOR: Hvala Allahu, dž.š. Uzvišeni Allah kaže: ”Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.” (El-Enbija´, 10) Ibn-Kesir, r.a., tumačeći ovaj ajet u svom tefsiru, kaže: ”Ovo je upozorenje od Allaha, dž.š., da se Sudnji dan približio, a ljudi su nehatni i bezbrižni prema toj nepobitnoj činjenici, odnosno, ne obavljaju nikakve pripreme kako bi ga spremno dočekali.” (Ibn-Kesir, Tefsirul-Kur´anil-Azim, 172/3)

Allah, dž.š., kaže: ”Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! (En-Nahl, 1) Ibn-Kesir, r.a., kaže: ”Allah, dž.š., u ovom ajetu obavještava da se Sudnji dan približio i to glagolom u perfektu što dodatno potvrđuje nepobitnost tog događaja.” (Ibid, 560/2.)

Allah, dž.š., kaže: ”Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio!” (El-Kamer, 1.) Ibn-Kesir, također, u svom tefsiru kaže: ”Ovim ajetom Allah, dž.š., nam skreće pažnju da se nastupanje Sudnjeg dana približilo, a time i okončanje ovoga svijeta.” (Ibid, 360/40.)

U još jednom ajetu Allah, dž.š., kaže: ”Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A šta ti znaš, – možda je Smak svijeta blizu!” (Eš-Šura, 17) Tirmizi u svom “Sunenu” prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kako da se lagodno osjećam, kada je Israfil već pripremio rog da puhne u njega i samo iščekuje naredbu svog Gospodara da to i učini?” Kao da su izrečene riječi teško pale ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa im on reče: ”Recite: ´Dovoljan nam je Allah, dž.š., i divan li je On Zaštitnik! Na Uzvišenog Allaha se oslanjamo.´” (Tirmizi, 1980)

Ahmed i Muslim prenose od Ibn-Mesu’da, r.a., hadis Allahovog Poslanika, s.a.v..s, u kome on kaže: ”Nastupanje Sudnjeg dana će dočekati samo najgora vrsta ljudi.” (Ahmed, 3548, Muslim, 5243) Ahmed i Buharija bilježe u svojim zbirkama hadis od Mirdasa el-Eslemija u kome Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Dobri ljudi će odlaziti sa ovog dunjaluka jedan za drugim, a ostaće ološ i izrodi kao što iza dobre pšenice ili hurmi ostaju otpaci i trina. Allah, dž.š., im neće posvetiti nikakvu pažnju.” (Džamius-sahih, 7934)

Ahmed, Buharija, Muslim i Tirmizi prenose od Enesa, r.a., da je kazao: ”Nešto ću vam reći, a što nećete čuti ni od koga poslije mene – čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ´Od predznaka Sudnjeg dana je i nestanak znanja čije će mjesto zauzeti neznanje, raširiće se nemoral i biće mnogo žena, a malo muškaraca. Tako će odnos između žena i muškaraca biti pedeset naspram jedan u korist žena.´” (Buharija, 79; Muslim 4825; Ahmed 12735; Tirmizi 2131)

Taberani prenosi od Sehla b. Sa’da, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Pred kraj ovog svijeta doći će do potonuća Zemlje (rupe), kamenovanja (padanje kamenja s neba) i izobličavanja i mijenjanja fizionomije živih bića. To će se desiti kada se pojave muzički instrumenti, pjevačice i kada se konzumiranje alkohola bude smatralo dozvoljenim činom.” (Sahihul-džami’a, 3665)

Svi ovi tekstovi iz Kur’ana i hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nužno ukazuju da se nastupanje Sudnjeg dana približilo i da je veliko povećanje grijeha jedan od njegovih predznaka. Nevjernici drže nemogućim njegovo nastupanje ili, u najboljem slučaju, smatraju ga dalekim. Istinu je rekao Uzvišeni Allah: ”Oni misle da se dogoditi neće, a Mi znamo da sigurno hoće.” (El-Mearidž, 6-7)

Molimo Uzvišenog Allaha da nas spasi i sačuva na ovom i budućem svijetu! Hvala pripada Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova.

Odgovori o islamskom vjerovanju – Muhammed Salih Munedždžid – 87 str.
____________________

POREMEĆAJ KOSMOSA l NJEGOV NESTANAK

Prvo puhanje u sur, koje će izazvati strah

Prvo puhanje u sur će potrajati jedno vrijeme, pa će se tog zvuka prepasti sva živa bića na Zemlji i nebesima, osim onih koje Allah. dželle-šanuhu, sačuva. To su poslanici i šehidi, Allahovi miljenici koje će On sačuvati od toga straha. Allah, dželle-šanuhu, kaže: “A na dan kada se u rog puhne, pa se smrtno isprave i oni na nebesima i oni na Zemlli, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će Mu ponizno doći.” (En-Naml, 87).

Prvo puhanje u sur će prouzrokovati veliki poremećaj u svemiru, strahovit potres od kojeg će popucati sve veze i sile koje su čuvale svemir od raspadanja. Zemlja će se strahovito potresti, od čega će se brda zdrobiti, sa zemljom izravnati i postati prašina razasuta. Mora će proključati i jedna u druga se ulijevati, pa će se u vatru žestoku pretvoriti. Nebesa će doživjeti poremećaj tako što će raspuknuti i doći će do poremećaja u silama koje čuvaju nebeska tijela, što će biti razlog njihovih sudaranja i razbijanja. Zvijezde će padati, a Sunce i Mjesec će se spojiti, pa će nestati svake svjetlosti i čitav svemir će se vratiti u stanje u kojem je bio prije stvaranja, stanje prašine i dima.

Od zvuka kojeg će sur proizvesti i jadni čovjek, koji se znao uzoholiti na svog Gospodara, će bez pameti ostati. Izbezumljeni, ljudi će tumarati poput leptira raštrkanih, zbog nemogućnosti pravilnog rasuđivanja. To je zvuk koji, kada čuje, svako će dizati jednu stranu svoje glave, kako bi odredio mjesto sa kojeg dolazi taj zastrašujući zvuk. To je zvuk koji će jako iznenaditi ljude koji su u svom nevjerovanju daleko otišli. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nam pojašnjava situaciju u kojoj će se naći: “Dva čovjeka će pazarivati platno i neće uspjeti da obave trgovinu niti da umotaju platno, a Kijametski dan će nastupiti. Čovjek će ·ponijeti mlijeko koje je namuzao, ali ga neće ni popiti, a Kijametski dan će nastupiti. Čovjek će prinijeti vodu ili hranu svojim ustima, pa se neće uspijeti napojiti, niti najesti, a Kijametski dan će nastupiti.” (Bilježe Buhari, Muslim i Ibn Madže)

A Allah, dželle-šanuhu, kaže: “O, ljudi, Gospodara se svoga bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. Na dan kada ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, a ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće biti pijani, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.” (El-Hadždž, 1-2)

Drugo puhanje koje će ljude ošamutiti i usmrtiti

Zatim će Allah, dželle-šanuhu, narediti lsrafilu da puhne u sur drugi put i od tog zvuka će se ošamutiti i umrijeti svi koji budu na Zemlji i nebesima, osim onih koje Allah poštedi, a to će biti osam meleka: Džibril, Mikail, Israfil, Azrail i četiri nosača Arša. Allah, dželle-šanuhu, kaže: “ .. .i u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na Zemlji i oni na nebesima, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao, poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.” (Ez-Zumer, 68).

Zatim će Allah, dželle-šanuhu, narediti meleku smrti da uzme duše Džebraila, Mikaila, Israfila i nosača Arša, tako da će ostati samo jedan melek, pored Allaha, dželle-šanuhu, kojem će On reći: “O, meleku smrti! Ti si jedno od Mojih stvorenja. Stvorio sam te zato što sam htio, pa umri!” Melek smrti će umrijeti i neće niko ostati osim Allaha Uzvišenog, Silnog, Živog, koji neće umrijeti. On je Prvi, prije kojeg ništa nije bilo i Zadnji, poslije kojeg ništa neće ostati. Zatim će Svojom desnicom uzeti nebesa i Zemlju i protresti ih, pa će reći: “Ja sam Vladar, Ja sam Uzvišeni! Gdje su vladari Zemlje!? Gdje su oholi i uzdignuti?! Čija je vlast danas, čija je vlast danas, čija je vlast danas?!” Zatim će odgovoriti: “Allaha Jedinog i Moćnog!”

Ovakvo stanje će potrajati četrdeset, kao što se kaže u vjerodostojnom hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Između dva puhanja u sur je četrdeset. Na to su upitali: ‘O Ebu Hurejre, je li četrdeset dana?’ ‘Odbijam’ – reče. ‘Je li četrdeset godina?’ ‘Odbijam’ – reče. ‘Je li četrdeset mjeseci?’ ‘Odbijam’-reče.” (Bilježe Buhari i Muslim).

Nakon tog perioda, Allah, dželle-šanuhu, će spustiti kišu, poput rose ili hlada, od koje će se formirati tijela živih bića koja će nicati iz zemlje kao što trava niče. Čitavo tijelo čovjeka se raspada u zemlji, osim repnog pršljena, iz kojeg će se formirati tijelo koje je postojalo prije raspadanja, pa uzmite pouku, o razumom obdareni! Nakon što se formiraju tijela, Allah, dželle-šanuhu, će prvog oživjeti Israfila i narediti mu da poviče: “O kosti truhle, o veze prekinute, dijelovi razbacani, kose potrgane, Allah vam naređuje da se spojite, radi suđenja.” (Vidi Hašijetus-Savi ala Dželalejn), a zatim će po treći put puhnuti u sur.

Treće puhanje u sur, kojim će se desiti proživljenje i skupljanje

U trećem puhanju u sur bit će naređeno dušama da polete prema svojim tijelima. Duše mu’mina će biti obasjane nurom, a duše kafira će biti crne, pa će Allah, dželle-šanuhu, reći: “Tako mi Moje Moći i Veličine, svaka će duša ući u tijelo u kojem je bila na dunjaluku.” Nakon toga će duše ući u svoja tijela, pa će ljudi izlaziti iz svojih kaburova, otresajući prašinu sa glave. Nevjernici će reći: “Ovo je težak dan!”, a vjernici će reći: “Hvala Allahu koji je otklonio od nas žalost!

Iz knjige: “BLIZINA POJAVE MEHDIJE I SMAK SVIJETA”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta