Odgovori

Koje će dove žena učiti nakon saznanja o trudnoći

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
PITANJE: Postoje li dove koje je ženi preporučeno učiti kada sazna da je u drugom stanju?


ODGOVOR: Nije poznato da se u vjerodostojnim hadiskim zbirkama bilježe posebne dove koje bi žena učila u trudnoći, a predaje na tu temu izmišljene su ili se radi o tome da su neki učenjaci pokušali pronaći ajete ili dove prikladne za to stanje, ali nisu tvrdili da je učenje tih ajeta u trudnoći vjerom propisano.

Primjer izmišljene predaje na tu temu jeste kazivanje u kojem se spominje kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio Ummu Selemi i Zejnebi bint Džahš da odu kod Fatime, radijallahu anhunne, u vremenu kada joj se približio porod, i da kod nje prouče: Ajetul-Kursiju i neke ajete sure El-A’raf i Junus, te sure El-Felek i En-Nas. Taj hadis je apokrifan. (Vidjeti: Albani, Tahridžul-l-Kelimut-tajjibu, br. 210)

Šejh Usejmin, rahimehullah, upitan je o ajetima koji se uče s ciljem da se olakša porod, pa je kazao da mu nije poznato da u sunnetu postoji nešto na tu temu, ali ako bi se trudnoj ženi, kada joj nastupe porođajni bolovi, učili ajeti koji ukazuju na olakšanje, kao naprimjer: “Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate” (El-Bekara, 185), ajeti koji govore o trudnoći i porođaju, poput ajeta: “I nijedna žena ne zanese niti rodi, a da to On ne zna” (Fatir, 11) to je isprobano i korisno Allahovom dozvolom. Kur’an je u cijelosti lijek, ako učač i onaj kome se uči vjeruju u njegovo djelovanje Kur’an će sigurno ostaviti trag, jer Svevišnji Allah rekao je: “Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast” (El-Isra, 82). Ajet je uopćen i generalan, lijek i milost odnosi se na lijek koji liječi srca od bolesti sumnji i poriva, ali i tijela od teških bolesti. (Nurun alad-derb, snimak br. 257)

Svevišnji Allah prihvata dovu roditelja, pa je korisno da žena dovi za dijete dok je još u stomaku, a dova će biti uslišana ako se ispune uvjeti i uklone prepreke uslišenja. Najpreče je da dovi da dijete bude zdravo, da ga Allah učini čestitim vjernikom, uputi na Pravi put, nadahne da čini dobra djela i da bude pažljiv prema svojim roditeljima. Svevišnji Allah najbolje zna. (Muhammed Salih el-Munedžid, Islamun sualun ve dževab, br. 119767)

Dr Hakija Kanurić / el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta