Dove i zikr

Dove za otklanjanje briga i tegoba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

MOĆ DOVE – DOVE ZA OTKLANJANJE BRIGA I TEGOBA

Ovaj tekst donosi nekoliko dova koje se uče u posebno teškim stanjima i situacijama. Naučimo ih zajedno i olakšajmo, uz Allahovu pomoć, iskušenja u kojima se nađemo!

Dova koja se uči u nevoljama i prilikom značajnih događaja

L­a illahe illallahul-azimul-halimu,la ilahe illallahu Rabbul-aršil-azimi, la ilahe illallahu Rabbus-semavati ve Rabbel-erdi ve Rabbel-aršil-kerim“ (Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog Blagog, nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog. Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa, Gospodara Zemlje i Gospodara Arša plemenitog.)

-U Muslimovom predanju stoji da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem, učio ovu dovu kada bi se desio neki krupan događaj ili kada bi zapao u brige. „Ja hajju, ja kujjumu bi rahmetike estegis“ (O živi, o Vječni, pomozi me iz Svoje milosti.)

-Ebu Hurejra r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada bi ga zadesila neka briga, podizao pogled prema nebu, a zatim bi rekao: „Subhanallahil-azim“ „Slavljen neka je Allah Veličanstveni.“ A kada bi dugo učio dovu, govorio bi: „Ja hajju ja kajjumum“
„O Živi, o Vječni.“

-Buhari i Muslim u svojim Sahihima bilježe predanje Enesa r.a. koji je rekao: “Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem , učio je najčešće ovu dovu: „Allahume atina fid-dun’ja hasenenten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar“. (Allahu naš, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na onom svijetu i sacuvaj nas patnje u vatri.)

-Nesai u svom Sunenu i Ibnus-Sunni u svom djelu bilježi predanje Abdullaha bin Džafera r.a. koji prenosi da je Alija r.a. Rekao: Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem ,podučio me sljedećim riječima i naredio mi da ih učim ako me zadesi kakva nevolja: „La ilahe illallahul-kerimul-azimu subhanehu tebareke Rabbul-aršil-azim.El-hamdulillahi Rabbil-alemin.“ (Nema boga osim Allaha, Plemenitog i Veličanstvenog, slavljen neka je. Uzvišeni neka je Gospodar Arša veličanstvenog. Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.“ Abdullah bin Džafer, ovu dovu je učio onome ko bi imao groznicu kao i svojim kćerkama koje su se udale daleko od njega.

-Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je rekao Esmi bint Umejs r.a. “Hoćeš li da te podučim dovi koju ćeš učiti kada zapadneš u nevolju:
‘Allah, Allahu Rabbi la ušriku bihi šej’a’ „’Allah, Allah je moj Gospodar. Njemu nikoga kao druga ne pripisujem“. /Ebu Davud i Ibn Madže/

-Sa’d bin Ebu Vekas r.a prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Znam riječi koje kada izgovori onaj ko je u nevolji, Allah dž.š, izbavi ga iz te nevolje. To su riječi našeg brata Junusa a.s.,koji je :U tminama zvapio: ‘La ilahe illa Ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin“ Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si! A ja sam se zaista prema sebi ogriješio.“(El-Enbija,87.)

Dova koju treba da uče oni koji zapadnu u brigu i tugu:

Allahumme ene abduke-bnu abdike-bnuemetikefi kabdatikenasijeti bi jedike madinfijje hukmuke, adlunfijje kadauke, es’eluke kullismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev allemtehu ehaden min halkike ev iste’serte bihi fi ilmil-gajbi indeke en tedža’l alel-Kur’ane nure sadri ve rebia kalbi ve dželae huzni ve zehebe hemmi.“ (Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin roba Tvoga sin robinje Tvoje.Ja sam u Tvojoj vlasti. Moja kika je u Tvojoj ruci: Ti ćeš presuditi o mojoj prošlosti. Tvoja je presuda za mene pravedna. Molim Te svakim imenom koje Ti pripada, kojim si Sebe nazvao, ili si ga objavio u Svojoj knjizi, ili si njemu nekog od Svojih robova podučio, ili si ga kao znanje nedokučivog zadržao samo za Sebe, da Kur’an veličanstveni učiniš svjetlom mojih grudi, proljećem moga srca, uzrokom prestanka moje tuge i odlaskom moje brige.“/ibn Sunni/

Onaj koga zadesi neka šteta treba da uči:

Bismillahir-Rahmanir-Rahimi,la havle ve la kuvvete illa billahil-alijijil-azim“ U ime Allaha, Molostivog Samilosnog nema snage niti kretanja osim s dozvolom Allaha Uzvišenog Veličanstvenog. “ jer je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem savjetovao Aliju r.a. da ove riječi uči kada ga zadesi kakva šteta./Ibnus-Suni/

Onaj kome život postane težak treba da uči sljedeće riječi:

Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahumme reddini bi kadaike ve barik li fima kuddire li hatta la uhibbe ta’džile ma ehharte ve la te’hire ma adždželt“ (Ime Allaha dž.š spominjem nad sobom svojim imetkomi vjerom. Allahu moj učini me zadovoljnimTvojom odredbom i daj mi bereket u onome što si mi podario, tako da ne želim da se ubrza ono što si Ti odgodio niti da se odgodi ono što si ti ubrzao.) /Ibnus-Suni/.

Iskoristimo moć dove i njene blagodati. Naučimo da koristimo Allahove blagodati prema nama jer dova je jedino što može promjenit ljudsku sudbinu a mi tako malo koristimo tu Allahovu milost prema nama. Ne budimo zalimi prema sebi ne ponašajmo se kao da Allah zavisi od nas a ne mi od Njega. Ponizno Mu uputimo dove i samo od Njega tražimo pomoć jer On je Jedini koji se molbi molitelja odaziva!

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta