Kur'an
assorted foods on table

Odlika ispunjavanja ugovora / Sura El-Maide

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vrijednost sure:
Prethodno spomenut hadis o 7 dugih sura.

Prenosi majka vjernika, Aiša, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Ko uzme sedam dugih sura on je učenjak”. (Bilježi ga Ahmed)

Komentar:

– pod uzimanjem se smatra učenje napamet, razmišljanje (tedebbur), stalno ponavljanje i rad po njima

– sedam dugih sura su: El-Beqara, Ali Imran, En-Nisa, El-Maida, El-En’am, El-A’raf, El-Enfal sa surom Et-Tevbe (jer nema bismille između)

Imena sure:

El-Maideh – trpeza. Nazvana je tim imenom zbog kazivanja o apostolima koji su tražili trpezu sa nebesa.

El-Uqud – ugovori. Nazvana je tim imenom zbog naredbe o ispunjavanju ugovora na početku sure

El-Ahjar – najbolji. Nazvana je tim imenom jer podstiče na ispunjavanje ugovora, što je vrlina najboljih.

Intencije sure:

Glavna intencija sure: poziv u očuvanje i ispunjavanje ugovora između vjernika i Allaha.

Teme sure: suru možemo podijeliti u 3 cjeline:

1. Uvod u kojem Uzvišeni Allah naređuje vjernicima izvršavanje ugovora između njih i Njega, što se ogleda u nizu šerijatskih propisa i odgojnih smjernica

2. Obaveznost razlikovanja od jevreja, hrišćana i pagana po pitanju ugovora, jer su spomenuti prekršili njihove ugovore

3. Zaključak koji potvrđuje spomenuto kroz kazivanje o trpezi

Povezanosti imena sure sa intencijom i temama:

Sura govori o ugovorima i obaveznosti izvršavanja istih. Simbol ugovora sa Allahom predstavlja kazivanje o apostolima koji su tražili trpezu, kao mu’džizu, što bi iziskivalo njihov iman i povinovanje šerijatskim zakonima i propisima, pa je poput ugovora.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura na početku spominje naredbu o ispunjavanju ugovora, da bi se završila opisima Allahove apsolutne vladavine nad svim stvorenjima – nebesima, zemljom i onim što je na njima, i opisima apsolutne moći. Onaj koji svime vlada i koji ima savršenu moć, ima pravo da naredi, zabrani i ugovor sa Njim jeste ugovor koji je obavezan zbog Njegove veličanstvenosti, i ugovor sa Njim je jedini ugovor od kojeg stvorenje može imati koristi.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Preuzeto iz djela el-Muhtesar
El-Muhtesar fit tefsir je komentar Kur’ana kojeg je objavio Centar za tefsir i Kur’anske studije (مركز التفسير للدراسات القرآنية) u Saudijskoj Arabiji.
Ideja je bila da se vjernicima približi komentar Kur’ana koji neće biti naporan i težak za shvatanje i koji je lak za korišćenje jer ide uz stranice mushafa, za razliku od prijašnjih tefsira gdje je potrebno dobro poznavanje šerijatskih nauka i arapskog jezika za čitanje tefsira.
Tekst tefsira je napisao šejh Muhammed ibn Muhammed El-Muhtar Eš-Šenkiti

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta