Snovi

Ostvarenje snova shodno njihovom tumačenju

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Često se može vidjeti da ljudi iznose svoje snove po internetu (po forumima ili FB) ili ih otvoreno pričaju drugim ljudim u želji da dobiju tumačenje svog sna, ne znajući da se tim činom izlažu opasnom riziku – o čemu se radi pročitajte u donjem tekstu

Pored toga što je tumačenje snova decizija za koju će čovjek biti pitan pred Uzvišenim Allahom, opasnost neznalačkog govora o ovoj tematici ogleda se i u tome što se između čovjekovog sna i njegovog ostvarenja nalazi tumačenje dotičnog sna. Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Snovi će se desiti shodno njihovom tumačenju. Primjer snova je kao primjer čovjeka koji je digao stopalo i čeka kada će ga spustiti na zemlju. Ko usnije snove, neka ih ne kazuje osim dobronamjernom ili učenom.”[16] Ebu Rezin b. Amir el-Ukajli prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Snovi su na ptičijoj nozi sve dok se ne protumače. Kada se protumače, desit će se.” Čini mi se da je rekao: ”Ne pričaj san osim voljenoj ili učenoj osobi.”[17]

Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Snovi su na ptičijoj nozi sve dok se ne protumače”, znače da su snovi nestabilni i da se neće obistiniti osim nakon njihovog tumačenja.[18] Kada Arapi žele kazati da je određena stvar nesigurna ili nepotvrđena, kažu da je na ptičijoj nozi ili između ptičijih kandži ili na ptičijem krilu.[19]

Imam El-Hattabi u komentaru citiranog hadisa prenosi od Ebu Ishaka ez-Zedždžadža da je rekao: ”Voljena osoba ne treba komentirati tvoje snove osim na tebi najdraži način… a učena osoba će te obavijestiti o stvarnosti tvojih snova ili o najispravnijem tumačenju koje vidi. U njima je ili upozorenje na zlo koje činiš – da ga se prođeš, ili radosna vijest na kojoj trebaš biti zahvalan Uzvišenom Allahu.”[20]

Imam Ed-Darimi u svojim Sunenima, 2/109/2163, i Ebu Nuajm u Marifetus-sahabe, 15/381/41471 (Kenzul-ummal), zabilježili su predanje od Aiše, radijallahu anha, da je neka Medinjanka imala muža trgovca. Skoro uvijek, kada bi otputovao, ona bi ostala trudna i usnila bi da se slomio jedan stub u njenoj kući i da je rodila ćoravo dijete. Ovaj san se ponovio nekoliko puta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svaki put bi joj rekao: ”Lijep san si usnila: tvoj će se muž vratiti živ i zdrav, i rodit ćeš dječaka dobročinitelja.” Aiša, radijallahu anha, pripovijeda da je jednog dana, za vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, odsustva, došla ista žena i kazala: ”Želim da mi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, opet protumači isti san; svaki put bi mi kazao: ’Lijep san si usnila…’”

Aiša, radijallahu anha, reče joj: ”Obavijesti me, šta si to usnila, o čemu uvijek pitaš Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?” ”Ne, nikako, neću te obavijestiti dok ne dođe Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem”, odgovorila je. Majka pravovjernih govorila je: ”Tako mi Allaha, nisam je ostavila na miru sve dok mi nije ispričala šta stalno sanja, a kada mi je ispričala, rekla sam joj: ’Tako mi Allaha, ako su snovi istiniti, tvoj će muž umrijeti, a ti ćeš roditi pravog nevaljalca.’” Kada je to čula, sjela je i počela plakati. Kada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vratio, upitao je Aišu zbog čega žena plače, pa ga je obavijestila o razlogu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”O Aiša, polahko! Kada tumačiš snove muslimanu, protumači ih na lijep način, jer snovi se ostvaruju shodno njihovom tumačenju.”[21]

Ova predaja jasno aludira na to da snove muslimana treba tumačiti samo na lijep način ili, u najmanju ruku, ne komentirati ih. Kadija Ijad kaže: ”Onome ko tumači snove dozvoljeno je da se suzdrži od njihovog tumačenja ako primijeti da su neprijatni i ako u njima postoji šteta po ljude ili kakvo iskušenje.”[22]

Prenosi se da je Omer b. El-Hattab rekao: ”Ko od vas ispriča snove svome bratu, neka kaže: ‘Nama su ti snovi dobro, a zlo po naše neprijatelje.’”[23]

Prenosi Seid b. Mensur sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ataa b. Ebi Rebaha da je rekao: ”Govorili su: Snovi se obistinjuju shodno njihovom tumačenju.”[24]

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Snovi se ostvaruju shodno njihovom prvom tumačenju.”[25] Pored mahane u svom lancu prenosilaca,[26] značenje ovog hadisa potvrđuje prethodna predaja Ebu Rezina b. Amira el-Ukajlija, kako tvrde hafiz El-Askalani, imam El-Kastalani,[27] kao i citirana predaja Enesa b. Malika: ”Snovi će se desiti shodno njihovom tumačenju. Primjer snova je kao primjer čovjeka koji je digao stopalo i čeka kada će ga spustiti na zemlju. Ko usnije snove, neka ih ne kazuje osim dobronamjernom ili učenom.”[28]

Ebu Ubejd, Et-Tahavi, El-Kermani i El-Menavi kažu: ”Snovi se ostvaruju shodno njihovom prvom tumačenju u slučaju da ih protumači učena osoba i pogodi smisao tumačenja, u protivnom se ostvaruju shodno sljedećem tumačenju od strane druge učene osobe koja pogodi u tome.”[29]

Hafiz Ibn Hadžer el-Askalani kaže: ”Ako se snovi ispričaju zavidniku ili pakosniku, može ih ružno protumačiti i tako sam sebi nedaću ubrzati.”[30] Slično ovome kazao je imam El-Begavi.[31]

Stoga je pohvalno lijep san ispričati samo onome koga čovjek voli; ako ga ispriča onome koga ne voli, postoji mogućnost da ga ružno protumači, pa da se ostvari.[32] Ebu Katade prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: ”Lijepi su snovi od Allaha, i zato, kada neko usnije lijepe snove, neka ih ne kazuje osim onome koga voli, a ako usnije ružne snove, neka traži utočište kod Allaha od njih i od šejtana, neka simbolično pljucne tri puta na lijevu stranu i neka ne govori nikome šta je usnio, tada mu ti snovi neće nauditi.”[33]

U komentaru riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”…neka ne govori nikome šta je usnio”, imam En-Nevevi kaže: ”Razlog tome je što ih može protumačiti na ružan način shodno njihovoj spoljašnjosti uz postojanje moguće ispravnosti dotičnog tumačenja pa da se obistine Allahovom dozvolom.”[34]

U drugom hadisu od Ebu Hurejre stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko od vas usnije lijepe snove, neka ih ispriča i neka mu se protumače, a ko usnije ružne snove, neka ih ne govori nikome i neka se ne tumače.”[35]

Napomena: Islamski učenjaci se razilaze u tome da li tumačenje snova od strane neznalice uzrokuje njihovo ostvarenje ili ne. Imam En-Nevevi smatra da može uzrokovati njihovo ostvarenje pod uvjetom da ih protumači na odgovarajući način koji ne oponira principima tumačenja snova.[36]

Odlomak iz knjige ”Čudesni svijet snova”, dr. Safeta Kuduzovića.

Knjigu možete poručiti na: marketing@el-asr.com
___________________________________

[16] El-Hakim, 4/333/8177. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/237-238.
[17] Ebu Davud 4/305/5020, Ibn Madže, 2/1288/3914, Ibn Ebi Asim u El-Ahadu vel-mesani, 3/144. Hafiz Ibn Hadžer, El-Kastalani i šejh El-Albani ovu predaju smatraju dobrom. Vidjeti: Fethul-Bari, 12/450, El-Mevahibul-ledunijje, 3/527, i Es-Silsiletus-sahiha, 1/238-239.
[18] Vidjeti: Tuhfetul-ahvezi, 6/472, Merkatul-mefatih, 8/445, Avnul-Mabud, 13/247, Fejdul-Kadir, 4/16, Es-Silsiletus-sahiha, 1/239.
[19] Vidjeti: Tevilu muhtelifil-hadis, str. 233, i Šerhul-muškil, 6/7 (Tuhfetul-ahjar).
[20] Vidjeti: Mealimus-sunen, 4/130.
[21] Ibn Hadžer i El-Kastalani ovo predanje smatraju dobrim. Vidjeti: Fethul-Bari, 12/450-451, i El-Mevahibul-ledunijje, 3/527.
[22] Vidjeti: Ikmalul-mu’lim, 7/226.
[23] Mamer u El-Džamia, 11/213/20356. Vidjeti: Šerhus-sunne, 12/207-208, i Fethul-Bari, 12/451.
[24] Vidjeti: Fethul-Bari, 14/450.
[25] Ibn Madže, 2/1288/3915, i Ebu Ja’la, 3/405/4117.
[26] Vidjeti: Fethul-Bari, 12/450, Misbahuz-zudžadže, 4/157, El-Mevahibul-ledunijje, 3/527, Kešful-hafa, 1/518, Daifu Suneni Ebi Davud, str. 318/3984.
[27] Vidjeti: Fethul-Bari, 12/450, El-Mevahibul-ledunijje, 3/527 i Daifu Suneni Ebi Davud, str. 318.
[28] El-Hakim, 4/333/8177. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 1/237-238.
[29] Vidjeti: Šerhu muškilil-asar, 2/164, Šerhu Sahihil-Buhari, 24/136, od imama El-Kirmanija,Fethul-Bari, 14/451, i Fejdul-Kadir, 4/60.
[30] Vidjeti: Fethul-Bari, 14/450.
[31] Vidjeti: Šerhus-sunne, 12/213.
[32] Vidjeti: Fuvad Abdul-Gaffar, Fethul-allam, str. 25.
[33] El-Buhari, str. 1487/7044, i Muslim, 15/17/2261.
[34] Vidjeti: El-Minhadž, 15/17. Fejsal Ali Mubarek, Tatrizu rijadis-salihin, str. 510.
[35] Ibn Abdul-Berr u Et-Temhidu, 1/287-288, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 3/328, i Sahihul-džamia, 1/156.
[36] Vidjeti: El-Minhadž, 15/17.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta