Ramazan

Sažetak propisa o sadekatul-fitru

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U knjigama islamskog prava – fikha, islamski učenjaci neizostavno u zasebnom poglavlju govore o propisima sadekatul-fitra. Mnogo je propisa koji se vezuju sa ovaj ibadet, a mi ćemo spomenuti one najosnovnije koje bi trebao poznavati svaki musliman. Dakle, svaki musliman trebao bi znati ko je obavezan da izdvaja sadekatul-fitr, kada ga je obaveza izdvojiti, koliko se izdvaja i kome se udjeljuje. Na ova i još nekoliko pitanja vezanih za sadekatul-fitr, odgovorit ćemo kroz ovaj tekst, trudeći se da to pojasnimo na jednostavan i razumljiv način, bez detaljiziranja o pitanjima u kojima su učenjaci zauzeli oprečne stavove. Isto tako, u većini slučajeva nećemo spominjati imena učenjaka koji su zastupali stav koji preferiramo.

Mudrost propisivanja sadekatul-fitra

Jedan u dugom nizu pokazatelja savršenstva i univerzalnosti vjere islama za svako vrijeme i svako podneblje, zasigurno je i propisanost izdvajanja sadekatul-fitra.

Sadekatul-fitr se ogleda u tome da je svaki musliman na kraju ramazana dužan izdvojiti jedan sa’a (3 kg otprilike) preovladavajuće hrane jednog podneblja i udijeliti ga siromasima, kako bi i oni nakon mjesec dana posta, zajedno sa onima koji su imućni, uživali u bajramskim danima i kako se barem u tim danima ne bi morali brinuti za osnovne, egzistencijalne potrebe.

Ko je obavezan izdvojiti sadekatul-fitr?

Sadekatul-fitr je obavezan izdvojiti svaki musliman, bez obzira bio punoljetan ili ne, muškarac ili žena, slobodan ili rob.

Obaveznost ovog ibadeta, kao i njegovu samu propisanost, potvrđuju riječi Abdullaha ibn Omera: “Allahov Poslanik naredio je izdvajanje sadakatul-fitra, i to jedan sa’a pšenice, ili jedan sa’a ječma, slobodnom čovjeku, a i robu, muškarcu i ženi, maloljetnom i punoljetnom muslimanu. Naredio je da se izdvoji prije nego što ljudi izađu na bajram-namaz” (Buharija i Muslim)

Spomenuti hadis je velika osnova ovog poglavlja, iz njega se uzimaju mnogi propisi sadekatul-fitra.

U ovom hadisu jasno se ukazuje na obaveznost izdvajanja sadekatul-fitra, kao i to da ta obaveza obuhvata sve vrste muslimana, ne uvjetujući za njenu obaveznost ni punoljetstvo, kao što je slučaj sa mnogim ibadetima, niti slobodu čovjeka.

U osnovi, svaki musliman treba da izdvoji sadekatul-fitr za sebe. Kada su u pitanju maloljetna djeca koju još izdržavaju roditelji, i oni treba da izdvoje sadekatul-fitr za sebe ako su u mogućnosti, a ako nisu, onda će to za njih izdvojiti njihovi roditelji.

Obaveznost izdvajanja sadekatul-fitra odnosi se, kao što su to spomenuli učenjaci, na one koji imaju jedan sa’a (3 kg otprilike) preko potreba svoje porodice u noći uoči Bajrama.

Koja količina namirnica se izdvaja za sadekatul-fitr?

Spomenuti hadis, također, ukazuje i na to koju je količinu određenog prehrambenog artikla čovjek obavezan izdvojiti kako bi njegov sadekatul-fitr bio potpun i validan. U hadisu se spominje mjera jednog sa’a, a to je mjera koja se puni sa četiri pregršta vrhom napunjena, odnosno ona količina koju zahvati čovjek sa prosječnom veličinom šaka.

Mnogi savremeni učenjaci, u nedostatku spomenute mjere među ljudima, pokušali su da to pretvore u nama poznatu mjeru, kilogram. Tako su spomenuli razne količine, koje se ponekad razlikuju zbog specifične težine vaganog artikla. Na osnovu onoga što su spomenuli, smatram da ako bi čovjek izdvojio 3 kg nekog prehrambenog artikla, kojim se hrane ljudi tog podneblja, njegov sadekatul-fitr bio bi validan, inšallah.

Kada su u pitanju artikli koji se izdvajaju za sadekatul-fitr, islamski učenjaci spominju da su vrste hrane koje su spomenute u hadisu navedene od strane Allahovog Poslanika kao primjeri hrane koja se najviše konzumirala u to doba u Medini, a ne da bi se pojasnilo koje vrste samo zadovoljavaju validnost sadekatul-fitra. U osnovi, sadekatul-fitr je propisan zbog potpomaganja siromaha na dan Bajrama, pa ako bismo izdvajanje sadekatul-fitra sveli samo na stvari spomenute u hadisu, tada bismo se udaljili od mudrosti propisivanja spomenutog ibadeta, pošto postoje podneblja u kojima kao svakodnevnu hranu ne konzumiraju spomenute artikle već nešto drugo. Dakle, mi danas, u našem podneblju, možemo da izdvojimo one vrste hrane koje su aktuelne na našem podneblju, kao što su: meso, riba, brašno (pšenično ili kukuruzno) riža, leća, sol, grah, tjestenina i slično.

Da li se sadekatul-fitr može dati u novcu?

Ono što se sa sigurnošću može ustvrditi jeste da ovo nije bila Poslanikova praksa, tj. ovakav način davanja sadekatul-fitra Poslanik nije naredio, iako su u to vrijeme bile općepoznate novčane vrijednosti zlata i srebra, ali ih Allahov Poslanik nije spomenuo, već svi hadis koji govore o sadekatul-fitru i načinu njegovog izdvajanja spominju samo prehrambene artikle. I u to vrijeme siromasima je sigurno bilo draže da im neko udijeli sadekatul-fitr u novcu pa da oni sebi tim novcem kupe ono što žele, ali vidimo da to Allahov Poslanik nije učinio, niti je podsticao na to. Na osnovu toga, minimalno što se može kazati da je najbliže sunnetu da se to izdvoji onako kako je to čino Allahov Poslanik i njegovi ashabi, a njihova uputa zasigurno je najbolja uputa.

Poznato je da su učenjaci hanefijske pravne škole smatrali dopuštenim izdvajanje sadekatul-fitra u novcu, a mi zbog spomenutih razloga smatramo da je preče da se to ne čini i da se to izdvoji onako kako je to činio Allahov Poslanik.

Vrijeme izdvajanja sadekatul-fitra

Sadekatul-fitr postaje obaveza izdvojiti sa zalaskom sunca zadnjeg dana ramazana, i to je osnova. Međutim, u praksi ashaba Allahovog Poslanika zabilježeno je da su smatrali dozvoljenim da se sadekatul-fitr počne izdvajati dan, dva ili najviše tri dana prije završetka ramazana. Svako drugo požurivanje sa izdvajanjem sadekatul-fitra nema jako utemeljenje u sunnetu Allahovog Poslanika ni u praksi ashaba.

U hadisu Ibn Omera, r.a., navodi se da je kazao: “(Ashabi) su izdvajali sadekatul-fitr dan ili dva prije Bajrama.” (Buharija) U drugim predajama zabilježeno je da je Abdullah ibn Omer, r.a., slao sadekatul-fitr onima koji ga prikupljaju dva dana ili tri dana prije Bajrama. (Malik u Muveta’u, sahih)

Na osnovu spomenutog, tj. da obaveznost izdvajanja sadekatul-fitra počinje sa zalaskom sunca zadnjeg dana u ramazanu, shvatamo da nije obaveza da se sadekatul-fitr izdvaja za dijete koje se rodi nakon zalaska sunca, kao ni na nerođeno dijete.

Ako bi čovjek izdvojio sadekatul-fitr za nerođeno dijete, ne bi pogriješio, iako to nije obaveza, pošto je zabilježeno od Osmana, r.a., da je izdvajao sadekatul-fitr za dijete koje se još nije rodilo.

Isto tako, ako bi neki musliman preselio prije zalaska sunca zadnjeg dana ramazana, nije obaveza da se izdvaja sadekatul-fitr za njega, ali ako bi umro nakon zalaska sunca, nakon što je obaveznost sadekatul-fitra počela, obaveza je da se za njega izdvoji sadekatul-fitr.

Shodno hadisima Allahovog Poslanika, sadekatul-fitr je obaveza izdvojiti prije klanjanja bajram-namaza, a onome ko ga izdvoji prije namaza, bit će mu ubrojano u sadekatul-fitr, a ko namjerno odgodi izdvajanje sadekatul-fitra do poslije bajram-namaza, to će mu biti upisano kao obična sadaka, uz grijeh koji proizlazi zbog kašnjenja.

Kazao je Ibn Abbas: “Allahov Poslanik je naredio izdvajanje sadekatul-fitra kako bi postač očistio svoj post od lošeg govora i grijeha, i kao hranu siromasima. Onome ko ga izdvoji prije bajram-namaza, to će biti primljeno kao sadekatul-fitr, a ko ga izdvoji nakon bajram-namaza pa to je samo obična sadaka.” (Ebu Davud, Ibn Madže, hasen – dobrim ga je ocijenio šejh Albani)

Kome se daje sadekatul-fitr?

U pogledu ovog pitanja islamski učenjaci imaju oprečne stavove, a većina učenjaka smatrala je da se sadekatul-fitr može udijeliti bilo kojoj od osam skupina kojima pripada zekat, a koje su spomenute u riječima Uzvišenog Allaha: “Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah tako naređuje! Allah sve zna i mudar je.” (Et-Tevbe, 60)

Tačno je da se sadekatul-fitr može davati samo siromasima, a dokaz za to nalazi se u citiranom ajetu. S druge strane, nigdje ne postoji jasan dokaz koji ukazuje na to da se sadekatul-fitr može dati nekome osim siromaha, a citirani ajet jasno se odnosi na propise zekata. Svi hadisi koji govore o sadekatul-fitru i kategorijama ljudi kojima se daje ukazuju da se to striktno udjeljuje siromasima.

Najbolje je da se sadekatul-fitr izdvoji za siromahe dotičnog mjesta i da bude udijeljen direktno od strane vlasnika, bez opunomoćivanja. Ako bi se desilo da čovjek živi u mjestu gdje ne može naći muslimana siromaha, tada nema zapreke da to pošalje u neko drugo mjesto ili da opunomoći nekoga u drugom mjestu ili državi ko će umjesto njega da izdvoji sadekatul-fitr.

Kada je u pitanju opunomoćivanje, treba naglasiti da je i opunomoćeniku obaveza da sadekatul-fitr osobe koja ga opunomoći dostavi do siromaha prije klanjanja bajram-namaza. Isto tako, nema zapreke da čovjek svoj sadekatul-fitr te sadekatul-fitr ostalih članova svoje porodice udijeli jednom siromahu. A Allah najbolje zna!

Elvedin Pezic, prof. – minber.ba

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta