Smrt i sudnji dan

Stanje sretnih i nesretnih na Ahiretu (Sudnjem danu)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Stanje nesretnih na Dan okupljanja

Na mahšeru, nakon što ljudi provedu pedeset hiljada godina, nakon tolike žege, žeđi i gladi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzet će se za početak suđenja ljudima i oni će vidjeti da nešto dolazi, a to će biti Džehennem.

Uzvišeni Allah kaže: “i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek sjetiti – a na što mu je sjećanje?!” (El-Fedžr, 23) Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Toga dana će doći Džehennem, a imat će sedamdeset hiljada povodaca, a za svaki će povodac držati sedamdeset hiljada meleka.” (Muslim)

…i grješnici će ugledati Vatru i uvjerit će se da će u nju pasti, i da im iz nje neće povratka biti.” (El-Kehf, 53) Saznat će, dakle, da će u nju ući, čut će glas Džehennema, njegovo pucketanje i gnjevno hučanje iz velike udaljenosti.

Kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čut će kako gnjevna ključa i od bijesa huči.” (Furkan, 12) Ovo će ukazivati na žestinu Vatre, tada će nevjernici biti ubijeđeni u Džehennem. Svi će narodi klečati na koljenima i svaki od njih govorit će: “Samo da se spasim!”


 “…a Kada dođe nevolja najveća, dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio.” (En-Naziat, 34–35) Sjetit će se dana kada je prespavao namaz, svoga imetka koji je stekao na kamati, da nije naređivao svojim kćerima hidžab, sjetit će se svojih pogleda prema ženama, slušanja muzike itd.

Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio, i kada se D‍žehennem svakome ko vidi bude ukazao.” (En-Naziat, 35–36) Tada će Uzvišeni Allah sa nevjernicima i zločincima lahko račun svesti.

Dr‍žite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri pr‍žite, a onda ga u sindž‍ire sedamdeset lakata duge ve‍žite.” (El-Hakka, 30–32) Kada nevjernici i zločinci budu povedeni u Džehennem, oni će sami sebe proklinjati i govoriti: “Da sam, bogdo, zemlja ostao!” (En-Naba, 40), a drugi će govoriti: “Kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo!” (Furkan, 28)

Jeste li znali da ona baca plamene? “On će kao kule bacati iskre, kao da su deve riđe. Teško toga Dana poricateljima!” (El-Murselat, 32–34)

A kada se Džehennemu približe, njegova će se vrata otvoriti: “Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari njegovi će ih upitati: ‘Zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete Gospodara vašeg kazivali i opominjali vas da ćete ovaj vaš Dan doživjeti?’ ‘Jesu’, reći će oni, ‘ali još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti.’” (Ez-Zumer, 71)

A oni koji će otvoriti bit će meleki, a oni su: “strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Et-Tahrim, 6) Kada otvore vrata i uđu u Vatru, bit će im rečeno: “‘Zar ovo nije istina?’, odgovorit će: ‘Jest, Gospodara nam našeg!’ ‘E pa iskusite patnju!’, reći će On, ‘jer ste stalno poricali.’” (El-Ahkaf, 34)

Stanje nesretnih u Vatri

Kada u Vatru uđu: “I kad god neki narod uđe, proklinjat će onaj za kojim se u nevjerovanje poveo…” (El-A‘raf, 38), ići će i gledati u one koji su ih zaveli na dunjaluku, svoje glavešine i vođe koji su ih pretekli ulaskom u džehennemsku vatru: “… a kad se svi u njemu iskupe, tada će običan puk reći o glavešinama svojim: ‘Gospodaru naš, ovi su nas u zabludu odveli, zato im podaj dvostruku patnju u Vatri!’” (El-A‘raf, 38)

Džehennem će njihova lica pržiti, lica koja su najčasnije mjesto na tijelu: “Na Dan kada budu u Vatru odvučeni, licima dolje okrenutim: ‘Iskusite vatru džehennemsku!’” (El-Kamer, 48) Gdje je lijepo lice, gdje je ukras koji je stavljao na svoje lice, gdje je ljepota? “…a vatra će lica njihova obavijati” (Ibrahim, 50), tj. njihova će se lica okretati kao što se riba peče na žaru, a kako će to biti? “Na Dan kad se njihova lica u Vatri budu prevrtala, govorit će: ‘Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!’” I govorit će: “Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s Pravoga puta odveli; Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!” (El-Ahzab, 66–68)

Od prevelike gladi tražit će da jedu, ali hrana u Džehennemu također će biti kazna. “A da li je bolja ta gozba ili drvo Zekkum, koje smo nevjernicima kao kaznu odredili? To je drvo koje će usred Džehennema rasti; plod će mu poput glava šejtanskih biti.” (Es-Saffat, 62–65)

Kada pojedu te plodove, osjetit će potrebu za vodom, pa će moliti za vodu: “ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!” (El-Kehf, 29) Kada to popiju, ono će im kožu sa lica pržiti i ona će spasti, pa zatim stomak pokidati i izaći na noge: “koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!” (Muhammed, 15)

Oblačit će odjeću od vatre: “onima koji ne budu vjerovali bit će odijela od vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove lijevana.” (El-Hadždž, 19)

Kada se sakupe u Vatri i uvide da za njih nema spasa osim kod Allaha, kada uvide svoje propuste na dunjaluku, reći će: “Gospodaru naš, izbavi nas, činit ćemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili” (Fatir, 37), ali će im biti odgovoreno: “A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao razmisliti imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći!” (Fatir, 37)

Zatim će poželjeti da umru i da kazna prestane, pa će reći: “Oni će dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’, a On će reći: ‘Vi ćete tu vječno ostati! Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna.’” (Ez-Zuhruf, 77)

Kada osjete duboko kajanje, obratit će se Gospodaru i reći će: “Gospodaru naš”, reći će, “naši su prohtjevi bili od nas jači, te smo postali narod zalutali. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje; ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili.” (El-Mu’minun, 106–107), ali Uzvišeni Allah odgovorit će im: “Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!” (El-Mu’minun, 108) Nakon toga ništa neće govoriti i u kazni će vječnoj ostati: “I nesretni će u Džehennem, u njemu će teško izdisati i udisati; dok je nebesa i Zemlje, u njemu će ostati.“ (Hud, 106–107) 
____________________________

Stanje sretnih na ahiretu

Sretni na ahiretu bit će oni koji su svoj život proveli u namazu, ibadetu, postu, spominjanju Allaha, naređivanju dobra i odvraćanju od zla.

Stanje sretnih na dan okupljanja

Na tom mjestu će biti povedeni u Džennet: “A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu.” (Ez-Zumer, 73) Doći će do Dženneta i okupiti se kod vrata kojih ima osam. Izaći će naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i svi će u njega gledati. Pokucat će na vrata, kao što se navodi u Sahihu imama Muslima: “Pa će upitati čuvar Dženneta: ‘Ko si ti?’ ‘Muhammed’, odgovorit će, a čuvar će odgovoriti: ‘Naređeno mi je da ne otvorim nikom prije tebe.’”

Otvorit će se Džennet i vjernici će ga vidjeti. Prva skupina koja će ući imat će lica poput mjeseca u uštapu, počet će se gurati na vratima koja su velika četrdeset godina hoda, bit će pozivani po imenima: Gdje je taj i taj?! Neka uđe na vrata Rejjan onaj ko je postio? Ko je klanjao, neka uđe na vrata namaza! Ko je bio u džihadu, neka uđe na vrata džihada! Na koja god vrata neko bude pozvan, bit će to veliki uspjeh, a bit će i onih koji že biti pozvani sa svih osam vrata. A kada u njega uđu: “na licima njihovim prepoznat ćeš radost sretna života!” (El-Mutaffifin, 24)

Stanje sretnih u Džennetu

Šta će se tamo biti, Allahov robe? Ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti je moglo naumpasti čovjeku: cigla od srebra, cigla od zlata, a malter između toga je misk, putevi su od bisera i rubina, zemlja od šafrana, ko u njega uđe uživat će i neće mu dosaditi, neće umrijeti niti će mu se odjeća poderati, a mladost neće prolaziti. Kaže Uzvišeni: “I kud god pogledaš, vidjet ćeš udobnost i carstvo prostrano.” (El-Insan, 20)

U Džennetu su rijeke i izvori: “Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke hoditi.” (El-Insan, 5–6)

u kojem su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog.” (Muhammed, 15)

U njemu su dvorci, sobe i šatori: “A one koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći…” (Ez-Zumer, 20)

U Džennetu se nalazi i drveće: “A oni sretni – ko su sretni?! Bit će među lotosovim drvećem bez bodlji.“ (El-Vakia, 27–28) Putnik bi išao ispod njegove hladovine stotinu godina, a ne bi je prešao. “Pored vode tekuće i usred voća svakovrsnog kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti.” (El-Vakia, 31–33)

Drveće, ispod kojih ćeš sjediti, a plodovi će dolaziti dok ti sjediš: “Odmarat će se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke će stajati.“ (Er-Rahman, 54)

Njihove posude: “Služit će ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih, prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti.” (El-Insan, 15–16)

Odjeća džennetlija: “u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti.” (El-Hadždž, 23) Oblačit će svilu, srebro, zlato i bisere. Okupljat će se i zajedno sjediti, jesti, piti i razgovarati: “Prije smo među svojima strahovali”, govorit će, “pa nam je Allah milost darovao i od patnje u Ognju nas sačuvao.” (Et-Tur, 26–27)

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista u Džennetu postoji trg na koji će džennetlije odlaziti svakog petka, pa će puhnuti sjeverni povjetarac u njihova lica i odjeću, i oni će postati još ljepši i otmjeniji. Kad se vrate svojim porodicama, ljepši i otmjeniji, one će reći: ‘Allaha nam, vratili ste se još ljepši i otmjeniji!’ A oni će njima uzvratiti: ‘I vi ste, Allaha nam, još ljepši i otmjeniji!’” (Muslim)

Oni će imati u Džennetu žene, hurije, znate li ko su one? “U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom.” (El-Vakia, 22–23) O ti koji gledaš žene po pijacama i trgovima, novinama i televiziji, zamisli džennetske žene: “Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti i djevicama ih učiniti milim muževima njihovim, i godina istih za one sretne’“ (El-Vakia’, 35-38.)

Želiš li da znaš njihove osobine? “U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni čovjek ni džin nije dodirnuo – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! biće kao rubin i biser“ (Er-Rahman, 56-58.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao: “…Kad bi samo jedna žena iz Dženneta došla na dunjaluk, obasjala bi sve što je na njemu. Ispunila bi dunjaluk svojim mirisom, a njena mahrama vrednija je od dunjaluka i svega što je na njemu.” (Buharija)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je rekao: “Kada džennetlije uđu u Džennet, reći će im se: ‘Imate nagradu kakvu niste očekivali!’ Oni će odgovoriti: ‘A šta je to? Zar nam lica nisu svijetla i spašena od Vatre i zar nismo u Džennetu?!’ Tada će se skloniti zastor, pa će ugledati Allaha. Tako mi Allaha, od toga im neće biti ništa milije…” (Muslim), time će im Uzvišeni Allah upotpuniti uživanje u Džennetu: “Toga Dana neka će lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati!” (El-Kijama, 22—23)

Molim Allaha, subhanehu ve teala, da nas uvede u Džennet i spasi Džehennema!

Pripremio:  Nazif Subašić  / www.el-asr.com

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta