Da li ste znali

Da li ste znali?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1- Da li ste znali da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ”Ko bude molio Allaha da oprosti mu’minima i mu’minkama, Allah će mu za svakog mu’mina i mu’minku upisati dobro djelo”? (Taberani, od Ubade ibn Samita, r.a., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani u ”Sahih El-Džami’a”, br. 6026)

2– Da li ste znali da je šejh Albani dobrim-hasen-smatrao hadis kojeg je zabilježio imam Ebu Davd u svom Sunenu, br.2194, od Ebu Hurejre r.a da je Allaov Poslanik kazao: “Tri stvari su ozbiljnost bez razlike da li su rečene u šali ili u zbilji; brak, razvod, povratak supruge.“ Na osnovu ovog hadisa većina islamskih pravnika je smatrala da spomenute stvari se dešavaju bez razlike da li bile izrečene u šali ili zbilji. (Pogledaj: Hašijetu Er-revda’ El-murbia’ od Ibn Kasima)

3- Da li ste znali da šejh Albani daif-slabim-ocjenio hadis kojeg je zabilježio imam Ebu Davud u svom Sunenu, br.2178, od Ibn Omera r.a. da je Allahov Poslanik kazao: “Najmrža halal-dozvoljena-stvar Alahu je razvod braka.“

4. Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Uzvišeni Allah počastio Svoga miljenika, i odlikovao ga nad drugim vjerovjesnicima, to da se Allah nije zakleo životom nekog od poslanika osim životom Allahovog miljenika Muhammeda, alejhis-selam? Na to ukazuju riječi Uzvišenog: ‘‘A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.” (Hidžr, 72.)

5. – Da li ste znali da je jedna od počasti kojima je Allah odlikovao Svoga miljenika to da ga Uzvišeni Allah u Kur’anu nikada nije dozvao imenom, iako je njegovo ime u Kur’anu spomenuto četiri puta, ali ne u kontekstu dozivanja već u kontekstu govora o njemu, dok je mnoge druge poslanike dozivao njihovim imenima?

6. – Da li ste znali da je jedna od počasti Uzvišenog Allaha prema Njegovom miljeniku i to što ga je učinio pečatom svih poslanika? Na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ‘‘Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik – a Allah sve dobro zna.”(Ahzab, 40.)

7. – Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem Poslanik zabranjuje traženje natrag poklonjene stvari i da je to uporedio sa psom koji jede ono što je povratio? Kazao je Allahov Poslanik: ”Primjer onoga koji udijeli sadaku, a zatim to traži natrag, je kao primjer psa koji povrati, a zatim pojede ono što je povratio.” (Ahmed, Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Madže od Ibn Abbasa, r.a.)

8. – Da li ste znali da su vjerodostojni hadisi u kojima Allahov Poslanik zabranjuje da se čovjek kune bilo čime osim Allahom ili nekim od Njegovih imena i svojstava? Kazao je Allahov Poslanik: ”Allah vam zabranjuje da se kunete očevima vašim. Onaj ko želi da se zakune, neka se zakune Allahom ili neka šuti.” (Buharija i Muslim, rivajet imama Muslima.) U predaji koju je zabilježio imam Ebu Davud stoji: ”Ne kunite se očevima vašim, niti majkama vašim, niti božanstvima vašim, i ne kunite se osim Allahom. Ne kunite se Allahom osim za ono što je istina.” (Od Ebu Hurejre, br. 3248, njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)

9. – Da li ste znali da su vjerodostojni hadisi u kojima je Allahov Poslanik zabranio upletanje tuðe kose u svoju, tetoviranje, čupanje dlaka sa lica (obrva)? Kazao je Ibn Abbas, r.a.: ”Proklete su one koje traže da se tuða kosa upleće u njihovu i one koje im to čine, one koje traže da im se čupaju dlake sa lica (obrve) i one koje im to čine, one koje traže tetoviranje i one koje im to čine.’‘ (Ebu Davud, br. 4170 i dr., vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.)

10. – Da li ste znali da je Allahov Poslanik spomenuo da je Allah prokleo one koji uzimaju kamatu, one koji daju, one koji svjedoče, one koji zapisuju i kazao da su svi oni isti? Kazao je Džabir ibn Abdullah: ”Allah je prokleo onoga ko jede kamatu (uzima), onoga ko ga hrani (onaj ko daje), one koji svjedoče (potpisivanje ugovora) i onoga koji zapisuje.”(Buharija i Muslim) U rivajetu imama Muslima spomenut je dodatak: ”Svi su oni isti.” U rivajetu Ibn Mes’uda, r.a., koji su zabilježili Tirmizi i dr. spomenuto je da je Allahov Poslanik takoðer prokleo spomenute osobe.

11.- Da li ste znali da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da u osnovi nije dozvoljeno počiniti abortus nakon što dijete oživi u utrobi majke? Islam taj čin smatra ubistvom. Svi argumenti koji zabranjuju bespravno ubistvo mogu se koristiti kao dokaz u ovom pitanju. Abortus je jedino dozvoljen u iznimnim situacijama, ako to sugeriraju povjerljive, stručne osobe u oblasti medicine, npr. da nastavak trudnoće u velikoj mjeri ugrožava zdravlje majke, dovodi njen život u pitanje i sl. (Pogledaj: Propisi o abortusu u islamskom pravu – Ahkamul-idžhad fi fikhil-islami, str. 320)

12. – Da li ste znali da je vjerodostojan hadis u kojem je spomenuto da je Allahov Poslanik jedne večeri u snu vidio mnoge stvari, blagodati Dženneta i patnje Džehennema, pa je vidio žene kojima su zmije grizle i sisale grudi, pa je upitao ko su te žene. Rečeno mu je: ”To su one koje su svojoj djeci zabranjivale majčinsko mlijeko?!” (Hadis je zabilježio imam Ibn Huzejme, br.1986, od Ebu Ummame, r.a., njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani u ”Sahih Ibn Huzejme”)

13. – Da li ste znali da je jako slab (daif džiden) hadis: ”Men temesseke bi sunneti ‘ande fesadi ummeti fe lehu edžru mietu šehidi” – Ko se bude pridržavao mog sunneta u vremenima smutnje i fesada imat će nagradu stotine šehida? (Šejh Albani je u knjizi ”Daif Et-Tergib”, br. 30, kazao za ovaj hadis da je jako slab – daif džiden, a poznato je da niko od učenjaka nije dozvoljavao dokazivanje bilo čega u vjeri sa hadisima koji su jako slabi.) Allah najbolje zna!

14. -Da li ste znali da je mnogo ljudi koji ne poznaju adabe putovanja što uzrokuje da prilikom putovanja propuste priliku da, prakticirajući sunnet Allahovog Poslanika na putu, steknu mnogo dobra, a ponekada iz istog razloga učine stvar koja je strogo zabranjena?

15. -Da li ste znali da je pohvalno – sunnet da putnik krene na putovanje početkom dana? Prenosi Sahr el-Gamidi, r.a., da je Allahov Poslanik kazao: ”Gospodaru, blagoslovi mome ummetu jutarnje vrijeme.“ A kada bi slao izvidnicu ili vojsku, on bi to činio početkom dana. Sahr, r.a., bio je trgovac i svoje karavane je slao na put u jutarnjim satima pa je stekao mnogo imetka.“ (Ebu Davud, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)Allah najbolje zna!

Priredio mr Elvedin Pezić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta