Dove i zikr

Liječenje žalosti, briga, boli i obeshrabrenja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Načini i dove koje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sam koristio kod žalosti, briga, boli i obeshrabrenja, ili je drugima preporučivao da to rade:…

• Ebu-Sa’id el-Hudri prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom vidio čovjeka po imenu Ebu Umame kako sjedi sam u džamiji mimo vremena predviđenog za namaz i kako izgleda zabrinuto. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je: “Zašto sjediš sam u ovo doba, o Ebu-Umame?” On je odgovorio: “Neki stari dugovi koje je teško vratiti i neprestane brige, o Allahov Poslaniče.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je potom rekao: “Da li bi želio da te naučim nekoliko riječi? Kada ih izgovoriš, Allah će raspršiti tvoje brige i pomoći ti da isplatiš tvoje dugove.” Ebu-Umame je odgovorio: “Da, o Allahov Poslaniče.” Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim rekao: “Uči svako jutro i večer: ‘Gospodaru, tražim utočište kod Tebe od žalosti i tuge, od slabosti i lijenosti; i tražim utočište kod Tebe od kukavičluka i škrtosti; tražim utočište kod Tebe od zaduženosti i od podložnosti ljudskoj nepravičnosti.”‘ Ebu-Umame je dodao: “Uradio sam tako, a Allah je raspršio sve moje brige i pomogao mi da isplatim moje dugove.”(1)

• Ibn Abas, r.a., prenio je da je za vrijeme nedaća Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uobičavao moliti: “Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog, Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Veličanstvenog prijestolja. Nema boga osim Allaha, Gospodara sedam nebesa i Gospodara Zemlje i Gospodara Plemenitog prijestolja.” (2)

• Također je izvješteno u Džami’u imama Tirmizija da je Enes, r.a., prenio hadis u kojem se kaže da kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio suočen sa zabrinutošću, on bi uobičavao moliti: “O Živi, o Upravitelju univerzuma, prizivam Tvoju sveobuhvatnu milost da mi dodijeli izlaz iz ove nametnute tegobe.” (3)

• Ebu Hurejre, r.a., izvjestio je da kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio suočen sa iskušenjima, on bi uobičavao podići ruke ka nebu i moliti: “Slavljen neka je Allah, Veličanstveni Gospodar”, a kada bi završio sa ovom dovom, dodao bi: “O Živi, o Upravitelju univerzuma.” (4)

• Ebu Bekr, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naučio osobu u žalosti da moli: “Gospodaru, molim Tvoju Milost. Ne prepusti me samome sebi ni jedan tren. Gospodaru, nadoknadi moje stanje onim boljim. Uistinu, nema boga osim Tebe.“(5)

• Također je preneseno u Ebu Davudovom sunenu da je Esma bint ‘Umejs prenijela da joj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da da te naučim nekoliko riječi koje možeš izgovoriti kada si jako uzbuđena ili napadnuta brigama ili kada ih očekuješ? Reci: ‘Allah je moj Gospodar i ja Njemu ne pripisujem druga.” (6) U drugom predanju rečeno je da ova dova može biti ponovljena sedam puta. (7)

• Sa’d bin Ebi Vekas prenio je daje Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom izvjestio o poniznoj molitvi Allahovog poslanika Junusa, alejhi selam, kada je on bio u utrobi kita (ribe), a koja glasi: “Nema boga osim Tebe. Slavljen neka si Ti. Uistinu ja sam zgriješio.” Nijedan musliman neće moliti ovom dovom radi nečega a da mu neće biti uslišano. (8)

• lbn-Mesud, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema roba kojeg će pogoditi i zadesiti tuga ili briga, a on kaže: “Gospodaru, ja sam Tvoj rob, čiji su otac i majka Tvoji robovi; moja sudbina je u Tvojoj ruci, moja sudba kreće se u skladu sa Tvojom odredbom. Ti si uistinu pravedan u Tvojoj presudi. Prizivam Tvoja sveta imena i svaki sveti Atribut kojim si Ti nazvao Sebe ili si ga objavio u Tvojoj Knjizi ili si poučio bilo kom Svome stvorenju ili onome koga držiš kao Tvoju isključivu tajnu. Gospodaru, načini veličanstveni Kur’an snagom mog srca, svjetlom moje duše i jasnim milosrđem koje raspršava moju tugu i zabrinutost.” Ko god moli ovako, Allah će ukloniti njegove brige, raspršiti njegove žalosti i zamijeniti ih radošću.” (9)

(Allahumme inni ‘abduke, ibn ‘abdike, ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, ‘adlun fijje kadauke, eseluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste’serte bihi fil-‘ilmil-gajbi indeke, en tedž ‘alel-Kur’ane rebi’a kalbi ve nure sadri ve dželae huzni ve zehabe hemmi!)

• Ibn-Abbas, r.a., prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah će raspršiti brige onoga koji redovno moli za oprost. On će ga voditi izvan pokušaja i dodijeliti mu opskrbu iz izvora kog on ne očekuje.” (10)

• Također je preneseno u “Musnedu” da kad god je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskusio poteškoće, on bi požurivao ka namazu napominjući da je Allah Svemogući rekao: “Pomozite sebi strpljenjem i molitvom.” (Kur’an, 2:45)(11)

• Ibn-Abbas prenio je da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada je pojedinac preopterećen sa brigama i bezvoljnošću, trebao bi često učiti: “Ne postoji snaga ili moć izvan one u Allaha. (La havle ve la kuvvete ila billah).”

Ova dova je također potvrđena u dvjema zbirkama sahih hadisa i da je to jedno od skrivenih blaga Dženneta.(12)
_________

Ako ove dove ne predstavljaju lijek za nečije brige, bol i bezvoljnost, to znači da je njegovo stanje ozbiljno i zahtijeva temeljito čišćenje njegovog sistema kroz potpunu purgaciju ili detoksifikaciju popraćenu s istinskim zikrom i ustrajnom pobožnošću.

Izvor: ´Poslanikova medicina´ – Ibn Kajjim El-Dževzijje
____________________________________________________

Bilješke

(1)Ebu-Davud, 1518; u senedu je jedan nepoznat prenosilac.
(2) Buharija, 11/122 i 123, u poglavlju o dovama; Muslim, 2730, u poglavlju o ukru i dovama.
(3)Tirmizi, u poglavlju o dovama, 3522; hadis je daif.
(4)Ttrmiz.i, 3432; hadis je mekruh.
(5)Ebu-Davud, 5090, u poglavlju “Šta se kaže kada osvane”; Ahmed, 5/42; Buharija u “Edebul-mufredu”,
70 sened je hasen.
(5) Ebu-Davud, 1525; lbn-Madždže, 3882; lbn-Hibban, 2369; hadis je hasen.
(6)Nemamo izvora za ovaj hadis, ali Taberani u “Eddu’u” spominje da se ovo uči tri puta.
(7)Ttrmizi, 3500; Ahmed, 1/170; Ha.kim kaže da je sahih, 1/505; s njim se slaže Zehebi.
(8) Ebu-Davud, 1555; u senedu ima jedan prenosilac koji nije potpuno pouzdan.
(9) Ahmed u “Musnedu”, 1/394 i 452; sened je sahih, a Ibn-Hiban proglasio ge je takoder sahihom. 2372.

(10)Ahmed, 5/388; u senedu je jadan prenosilac koga samo lbn-Hibban smatra potpuno vjerodostojnim.
(11)Buharija, 11/180; Muslim, 2704.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta