Odgovori

Šta će pripasti ženama u Džennetu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Iskreno vjerujem u Allaha i Njegove Knjige. Elhamdulillah, moje uvjerenje raste iz dana u dan. Želim vas pitati: U Kur’anu se uvijek spominje kako će muškarci biti nagrađeni, kako će imati hurije…, tako da se priča kako je islam vjera u kojoj muškarci imaju dominaciju nad ženama. Zašto se ne spominju nagrade koje će imati žene?

ODGOVOR: Draga sestro, kada već kažeš da vjeruješ u Allaha, onda vjerovatno znaš da tvoj Gospodar u Kur’anu kaže: “Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf, 49) “Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo On će umnogostručiti i još od Sebe nagradu veliku dati.” (En-Nisa, 40) Allah, dž.š., je Svoj Šerijat objavio ženama kao i muškarcima. Svaki ajet u kome se Uzvišeni obraća muškarcima odnosi se i na žene podjednako. Svaki propis koji se odnosi na muškarce odnosi se i na žene, osim ako postoji dokaz o postojanju razlike, kao što su propisi džihada, mjesečnog ciklusa, mahrema itd..

Ako se Allah, dž.š., obraća muškom rodu, misli se i na žene, na što nam ukazuje hadis od Aiše, r.a., u kom se kaže: “Upitan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o čovjeku koji nakon spavanja primjeti vlažan trag, a ne sjeća se spolnog snošaja?” “Mora se okupati,” odgovorio je. Nakon toga je upitan o čovjeku koji je sanjao spolni odnos, ali nije pronašao tragove polucije?” “Ne mora se kupati,” odgovorio je Poslanik, s.a.v.s. Zatim je Ummu-Sulejm, r.a., upitala za ženu koja isto to doživi, mora li se okupati? “Da,” rekao je Poslanik, s.a.v.s., tj. isto će postupiti kao i muškarac. (Ebu-Davud i Tirmizi 113, te još neki prenosioci. Tirmizi na kraju hadisa spominje slijedeći dodatak: “Žene su sestre ljudima”, Sahihul džami’, 2333.)

Slijedećih nekoliko ajeta i hadisa nam govore o nagradi koju će žena imati na Sudnjem danu: Prenosi se od Ummu-Seleme, r.a., da je rekla: “O Božiji Poslaniče, nisam primijetila da je Allah, dž.š., spomenuo žene u ajetima koji govore o Hidžri,” te su objavljeni slijedeći ajeti: ‘I Gospodar njihov im se odaziva: ‘Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi – vi ste jedni od drugih. Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu Mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih djela preći i sigurno ću ih u dženetske bašče, kroz koje rijeke teku, uvesti; nagrada će to od Allaha biti. – A u Allaha je nagrada najljepša.’” (Ali ‘Imran 195, a hadis prenosi Tirmizi 3023)

Ibn-Kesir, rahimehullah, u tefsiru ovog ajeta kaže: “I Gospodar njihov im se odazva…” tj. Gospodar njihov im je odgovorio. Riječi: “Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi,” su pojašnjenje Njegovog odazivanja, tj. obavijestio ih je da nikome ničiji trud i djela neće uskratiti, nego će svako naći i vidjeti ono što je radio, bio muškarac ili žena. Riječi Uzvišenog: “Vi ste jedni od drugih,” znače kod Mene ste u pogledu nagrađivanja svi isti.

Uzvišeni, također, kaže: “A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, – ući će u Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda.” (En-Nisa, 124) Ibn-Kesir u tumačenju ovog ajeta kaže: “Allah, dž.š., ovim ajetom nam ukazuje koliko je On plemenit i darežljiv prema svojim robovima, i kako prima dobra djela od njih, muškaraca i žena, bez razlike, pod uslovom da budu vjernici. On im neće umanjiti njihova dobra djela ni koliko iznosi kožica na košpi hurme.

Uzvišeni na drugom mjestu kaže: “Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 97) U tefsiru ovoga ajeta Ibn-Kesir kaže: “Ovo je obećanje od Allaha svim robovima koji budu dobra djela činili, tj. djela koja su u skladu sa Knjigom Uzvišenog Allaha i sunnetom Njegovog Poslanika, s.a.v.s., svejedno bila ta djela od muška ili ženska, uz uslov da vjeruju u Allaha i Njegova Poslanka, s.a.v.s. Ova od Allaha naređena djela propisana su kako bi onome koji ih čini Allah dao ugodan život na ovom i najljepšu nagradu na onom svijetu. Lijep život obuhvata sve vrste ugodnosti ma kakve one bile.”
_____________

Uzvišeni u Svojoj Knjizi kaže: “Ko učini zlo, biće prema njemu kažnjen, a ko učini dobro – bio muškarac ili žena, a vjernik je, u Džennet će; u njemu će imati u obilju svega, bez računa.” (El-Mu’min 40)

Naposljetku, želim ti navesti hadis koji će, uz Allahovu pomoć, u potpunosti iz tvojih prsa otkloniti sve šejtanske vesvese u pogledu spomena žene u Kur’anu: Od Ummu-’Umare, radijallahu anha, prenosi se da je došla Božijem Poslaniku, s.a.v.s., i rekla mu: “Kao što vidim, muškarcima pripada sve, dok se žene uopće i ne spominju.”

Nakon toga je objavljen ajet: “Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama…” (Tirmizi, 3211 i 2565) U “Musnedu” imama Ahmeda prenosi se od Ummu-Seleme da je rekla: “O Božiji Poslaniče, kako to da se mi ne spominjemo u Kur’anu kao što se muškarci spominju?” Dalje priča: “Nisam se nikad više prestrašila kao onoga dana kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., na minberu, uzviknuo: ‘O ljudi,’ tada sam se češljala, te sam povezala kosu, primakla se vratima od palminih grana i čula ga kako govori: ‘Uistinu Uzvišeni Allah kaže: ‘Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha, – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.” (El-Ahzab, 35)

Molim Allaha, dž.š., da nam omogući iskrenost u govoru, da nam pomogne u činjenju dobrih djela, te da nas učvrsti u vjerovanju. Neka su salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s.

Iz knjige: “ODGOVORI O ISLAMSKOM VJEROVANJU” – Muhammed Salih Munedždžid

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta