Odgovori

Video klipovi o kaburskom azabu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Esselamu alejkum dragi brate, imam pitanje u vezi jednog klipa na youtube-u u klipu se radi o tome kako je infracrvena kamera snimala kroz ćefine kako se ljudi kaznjavaju u kaburu tj. kaburski azab pa me interesuje da lli je ovo istinit vidio ili…? 

ODGOVOR:We alejkumu Selam we rahmetullahi we berekatuhu! Sva hvala pripada samo Uzvišenom Allahu! Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe!

Brojni su šerijatski tekstovi, kako iz Kur’ana tako i iz vjerodostojnog sunneta koji ukazuju na istinitost kaburskog uživanja i kaburske kazne. Ovo uživanje ili kaznu doživljavaju svi, jer je riječ o stanju, Berzehu, životu između dunjaluka i ahireta, svejedno bili ukopani u kabur ili ne. Dakle, riječ je o uživanju ili kazni u Berzehu, a najčešće se koristi termin kabursko uživanje ili kaburski azab zato što uglavnom većina ljudi biva ukopana u kabur.

Ovom prilikom spomenut ću – zbog skučenosti prostora – samo neke dokaze iz Kur’ana i vjerodostojnog sunneta o istinitosti tog berzehskog uživanja ili kažnjavanja.

Dokazi iz Kur’ana

Uzvišeni Allah je rekao, kako stoji u prijevodu značenja: „A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispruž‍ili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako mož‍ete! Od sada ćete neizdrž‍ljivom kaznom biti ka‍žnjeni zato što ste o Allahu ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali.‘“ (Prijevod značenja El-En’am, 93.) Ove riječi upućene su nevjernicima na njihovoj samrti. Iskreni meleki su ih obavijestili da ih od dana njihove smrti čeka neizdržljiva kazna, tj. kazna u kaburu, u Berzehu.

Uzvišeni Allah je rekao, kako stoji u prijevodu značenja: „I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni kovali, a faraonove ljude zla kob zadesi. Oni će se ujutro i naveče u vatri prž‍iti, a kada nastupi čas: ‘Uvedite faraonove ljude u patnju najtež‍u!‘“ (Prijevod značenja El-Gafir, 45-46.) Allah, subhanehu ve te’ala, jasno je spomenuo dvije vrste kažnjavanja, u Berzehu i Ahiretu kada nastupi Sudnji dan.

Dokazi iz Sunneta

Buharija i Muslim bilježe od Ibnu Abbasa, radijallahu ‘anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prošao pored dva kabura, a zatim rekao: „Ova dvojica se, doista, kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega teškog po njih. Jedan od njih se nije čuvao mokraće, dok je drugi činio nemimet – prenosio riječi kako bi zavadio dvije strane –.“

Muslim bilježi od Zejda b. Sabita, radijallahu ‘anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se počeo propinjati, skoro da ga je zbacio sa sebe. Ukazali su se kaburovi, šest ili pet ili četiri. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je upitao: „Ko poznaje umrle u ovim kaburovima?“ Jedan čovjek reče: „Ja.“ „Kada su ovi umrli?“ – ponovo upita Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a čovjek odgovori: „Za vrijeme mnogoboštva.“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zatim reče: „Uistinu, ovaj narod se kažnjava u svojim kaburovima. Da se vi ne ukopavate, ja bih dovio Allahu da vam omogući da čujete kabursku kaznu koju ja čujem …

Muslim i svi autori Sunena bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Kada završite sa zadnjim tešehhudom, utječite se Allahu od četiri stvari: džehennemske kazne, kaburske kazne, kušnje života i smrti i kušnje Mesiha Dedždžala.

Na osnovu ovih i brojnih drugih šerijatskih tekstova, iz Kur’ana i vjerodostojnog sunneta, mi vjerujemo u kabursko uživanje i kabursku kaznu. Ovdje želim ukazati na jedan bitan temelj koji se polahko ruši i gubi među muslimanima a to je da se islamsko znanje, ubjeđenje, saznanja i stavovi crpe iz Kur’ana i vjerodostojnog sunneta. Jedino ispravno šerijatsko znanje jeste ono znanje koje se nalazi u Kur’anu i sunnetu.

Ibnu-l-Kajjim, rahimehullahu te’ala, u svome vrijednom djelu „El-Kafijetu-š-šafijetu fi-l-intisari li-l-firkati-n-nadžijjeti“ (ili poznatijem kao Nunijja jer sadrži 5837 stihova koji se sveijedan završava na harf nun) kaže:

El-‘ilmu kale-llahu, kale Resuluhu, kale-s-sahabetu hum ‘ulu-l-‘irfani me-l-‘ilmu nasbuke li-l-hilafi sefahetun bejne-r-Resuli ve bejne r’eji fulani

„Znanje je ono što kaže Allah, što kaže Njegov Poslanik, što kažu ashabi jer su oni vrsni poznavaoci (Kur’ana i sunneta).
A nije znanje, već je glupost, da se dvoumiš između Poslanika i nečijeg mišljenja!“

S toga sa ovih izvora, Kur’ana i sunneta, znanje treba uzimati, a ne sa nekakvih video klipova poput gore spomenutog i poput drugih koji su se uveliko proširili među muslimanima čak i od strane samih muslimana, što ukazuje na njihovo neznanje i veliku potrebu za izučavanjem ovih pitanja kroz prizmu Kur’ana i vjerodostojnog sunneta.

Jedan od takvih video klipova, uveliko proširen među muslimanima, jeste i video zapis „Sjeti se smrti“ koji odslikava i poziva u neispravno vjerovanje u kaburski azab. Takođe, video zapis „Krik iz pakla“. Zatim, video zapis u kojim se prikazuje Melek smrti s nekakvim kukama i sl.

Oprez, oprez muslimani! Ne izigravajte se sa svojom vjerom! Ovo su stvari gajba u koje čvrsto vjerujemo ali njihovu kakvoću ne poznajemo i ne možemo je spoznati! Vjerovanje ehli-s-sunneta vel-džemata po pitanju gajba, kaburskog azaba i svega nakon toga, jeste da se ne može vidjeti na dunjaluku, jer to više ne bi bio gajb-nevidljivi svijet!

Sljedbenici sunneta i džemata su, Allahu hvala, sredina u svemu, pa, ovdje, kod ovog pitanja, mi vjerujemo u kabursko uživanje i kabursku kaznu ali njihovu kakvoću ne poznajemo! Allahu jedinom hvala, nismo od onih koji zalaze u njihovu kakvoću a ni od onih koji negiraju kabursko uživanje i kaznu. I molimo Uzvišenog Allaha za postojanost na ovoj sredini i umjerenosti! Čuvajmo se dobro onih koji ne vjeruju u kaburski azab da nas ne poljuljaju u ovakvom našem vjerovanju i ubjeđenju, što se možda desilo s prvima pa su pokušali taj kaburski azab predstaviti na video zapisu.
************************************

Ovom prilikom spominjem nekoliko odgovora onima koji kažu:Ako bismo otkopali kabur, ne bismo vidjeli meleke kako udaraju mrtvog! Ne bismo vidjeli zmije i rasplamsalu vatru! Ne bismo vidjeli da se kabur dobrog čovjeka proširio dokle dopire njegov pogled, i da se kabur lošeg čovjeka stjesnio, već ga nalazimo onakvog kakvim smo ga i iskopali. Nije se ni povećao ni smanjio! Pa kako da kabur postane jedna od džennetskih bašči ili jedna od džehennemskih provalija?!

Odgovaramo im na nekoliko načina:

Prvi: Berzeh je nevidljivi svijet. O njemu su nas obavijestili vjerovjesnici, a ono sa čime su dolazili vjerovjesnici sigurno je istina i nije nemoguće, jer sve te vijesti dolaze od Uzvišenog Allaha, a ima li nekoga da govori istinitije od Allaha, subhanehu ve te’ala. Zbog toga, neophodno je vjerovati u sve ono o čemu su nas vjerovjesnici i poslanici obavijestili.

Drugi: Vatra u kaburu nije dunjalučka vatra već ahiretska koja je mnogo jača od dunjalučke vatre, pa kako da je vide svojim okom stanovnici dunjaluka. Istina, Allah, subhanehu ve te’ala, otkrije nešto od kaburske kazne onim Svojim robovima kojima to On Svevišnji hoće, a od većine je to sakrio; jer kada bi Uzvišeni Allah dozvolio svim ljudima da vide kaburski azab, prestala bi mudrost obaveze i vjerovanja u nevidljivi svijet i ljudi se ne bi ukopavali u svoje kaburove, kako je prethodilo u navednom hadisu. Viđenje ove vatre u kaburu je poput viđenja meleka i džina. Ponekad se dešava onome kome to Svevišnji Allah dozvoli.

Treći: Čovjeku pred smrt dolaze meleki, da mu uzmu dušu. On ih vidi, dok oni koji su okupljeni oko njega, ne vide te meleke. Dakle, on još uvijek, dok ne ispusti svoju dušu, živi dunjalučkim životom, našim životom i vidi mnoge stvari koje mi ne vidimo. Pa kako da mi vidimo ono što on doživljava na drugom svijetu, nešto što je svojstveno drugom svijetu, Berzehu, a ne dunjaluku. Neka je hvaljen Onaj Koji u srca Svojih robova usađuje vjerovanje u nevidljivi svijet!

Četvrti: Sličan primjer je spavača, čovjeka koji spava. On u snu vidi mnogo šta, dok mi vidimo njega da mirno leži i spava, ali vjerujemo i ubjeđeni smo da on nešto sanja, dobro ili loše iako to ne vidimo, a živi našim dunjalučkim životom. Pa šta je razumima onih koji poriču kaznu i uživanje u kaburu, drugom svijetu Berzehu, o čemu nam govore mnogobrojni kategorički dokazi.

Istina, jedna od najvećih odlika sljedbenika imana, sljedbenika Kur’ana i sunneta, jeste vjerovanje u nevidljivi svijet, bez zalaženja u njegovu kakvoću!

Allaha Uzvišenog molim za moj i vaš spas na dunjaluku i ahiretu, moju i vašu postojanost na Njegovom putu sve dok Ga Svevišnjeg ne sretnemo, zadovoljnog nama kao Svojim robovima i mi Njime Uzvišenim kao svojim Gospodarem! Njemu pripada svaka hvala i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe! Wes Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Mr. Hajrudin Tahir Ahmetović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta